CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ – PGS.TS. TRẦN THỊ HOA LÊ

cô Hoa Lê copy

CHUYÊN GIA CỐ VẤN CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ

PGS.TS. TRẦN THỊ HOA LÊ

Chức vụ

Trưởng bộ môn Văn học Việt Nam dân gian & trung đại – Khoa Ngữ Văn – Đại học Sư phạm Hà Nội
Điện thoại0975391010
Học vị – Học hàmPGS. TS; Giảng viên cao cấp
Lĩnh vực CMGiảng dạy Văn học Trung đại Việt Nam;Nghiên cứu, hướng dẫn nghiên cứu Khoa học;

Tư vấn xây dựng, phát triển chương trình, tài liệu giáo dục.

Emailtranhoale1968@gmail.com; tran_hoale@yahoo.com;

KINH NGHIỆM

· 6/1997 –  nay:Giảng viên môn Văn học trung đại Việt Nam, Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội.
· 8/2007 – 8/2008:Giảng viên thỉnh giảng Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc ((Hankuk University of Foreign Studies).
· 6/1996 – 6/1997:Nghiên cứu viên Ban Văn hóa Thế giới, Viện Văn hóa, Đại học Văn hóa Hà Nội.
· 11/1991 – 6/1996:Giảng viên môn Văn học Trung Quốc, Đại học Văn hóa Hà Nội.

NĂNG LỰC

  • Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học;
  • Cố vấn xây dựng và phát triển Chương trình, tài liệu Giáo dục;
  • Cố vấn Truyền thông giáo dục

VỊ TRÍ HIỆN TẠI

  • Giảng viên, Trưởng bộ môn Văn học Việt Nam dân gian và trung đại tại Khoa Ngữ Văn – Đại học Sư phạm Hà Nội;
  • Chuyên gia cố vấn chương trình giáo dục Ngôn ngữ tại Victoria JSC.