CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – TỔNG GIÁM ĐỐC – PGS.TS. NGUYỄN THỊ NGÂN HOA

1

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ – TỔNG GIÁM ĐỐC

PGS.TS. NGUYỄN THỊ NGÂN HOA

Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Victoria JSC;Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường TH – Trung  học cơ sở Pascal;

Cố vấn giáo dục cấp cao Hệ thống giáo dục Pascal – Newton.

Điện thoại 0915679469;
Học vị –Học hàm PGS. TS; Giảng viên cao cấp;
Lĩnh vực CM – Khoa học công nghệ:

+ Ngôn ngữ học, Phương pháp giáo dục ngôn ngữ;

+ Xây dựng – phát triển Chương trình, tài liệu giáo dục;

– Xây dựng – phát triển và điều hành hệ thống giáo dục.

Email nguyenthinganhoa@pas.edu.vnnganhoadhsp@gmail.com;

kinh nghiệm

·              2012 – nay: – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên sáng lập và điều hành Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Pascal;- Chuyên gia, cố vấn cao cấp xây dựng và phát triển Chương trình, hệ thống giáo dục;
·              2012 –  2017: – Phó Trưởng phòng Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;
·              2009 – 2014: – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển giáo dục HTC;- Xây dựng các chương trình giáo dục, dự án giáo dục kết hợp truyền thông đa phương tiện;
·              1996 – nay: – Nghiên cứu và giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;- Tác giả SGK và các tài liệu giáo dục phổ thông;

– Nghiên cứu và phát triển Chương trình, Tài liệu giáo dục;

·              1992- 2017: – Giảng dạy tại các trường đại hoc và phổ thông công lập và ngoài công lập: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường THPT Hà Nội – Amsterdam, Trường PTDL Lương Thế Vinh, Trường PTDL Marie Curie.

NĂNG LỰC

  • Giảng dạy và nghiên cứu khoa học;
  • Đầu tư, xây dựng, phát triển và điều hành hệ thống giáo dục;
  • Chuyên gia phát triển Chương trình và tài liệu Giáo dục;
  • Chuyên gia Truyền thông Giáo dục;

VỊ TRÍ HIỆN TẠI

  • Chủ tịch Hội đồng quản trị VJSC: Đầu tư, điều hành xây dựng Hệ thống giáo dục Victoria;
  • Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Pascal: Trực tiếp xây dựng và điều hành hệ thống nhân lực, chương trình và phát triển hệ thống giáo dục.