Development goals & strategies

1. Mục tiêu

  • Xây dựng Vic Group ngày càng lớn mạnh, nâng cao năng lực quản trị, áp dụng các công nghệ mới vào quản trị để tăng hiệu quả công việc;
  • Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh và chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ quản lý và chuyên gia giỏi;
  • Tập trung vào ngành nghề cốt lõi về giáo dục đỉnh cao chuẩn quốc tế;
  • Doanh thu tăng trưởng bình quân: 30-40% năm;
  • Lợi nhuận tăng trưởng bình quân: 35-45% năm.

2. Chiến lược phát triển

Vic Group tập trung trí tuệ sáng tạo, nắm bắt thời cơ, đổi mới nhận thức, khai thác tối đa nguồn vốn, con người và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào phát triển chương trình giáo dục, hướng tới xây dựng Vic Group trở thành một doanh nghiệp mạnh toàn diện trong lĩnh vực giáo dục.

  • Về chương trình giáo dục:

Phát triển đa dạng hóa chương trình giáo dục. Ưu tiên cho việc phát triển các chương trình giáo dục đã khẳng định được chất lượng đạt chuẩn quốc tế và đã được áp dụng thành công trong thực tế. Nghiên cứu phát triển các chương trình giáo dục mới cập nhật xu thế thời đại đảm bảo đạt các chuẩn giáo dục CCS, CEFR, Cambridge.

  • Về thị trường:

Đẩy mạnh các hoạt động về tiếp thị nhằm quảng bá thương hiệu và các sản phẩm giáo dục của Vic Group trên thị trường. Đảm bảo chất lượng các sản phẩm giáo dục luôn đạt chuẩn đầu ra quốc tế để duy trì và phát triển thương hiệu, thị phần. Phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, liên doanh, liên kết với các đối tác trong nước cũng như nước ngoài nhằm mục đich mở rộng thị phần.

  • Về khoa học công nghệ:

Đẩy mạnh tư duy sáng tạo đổi mới công nghệ trong điều hành. Ứng dụng công nghệ trong việc phát triển chương trình giáo dục, đẩy mạnh hơn nữa việc áp dụng công nghệ để dạy học trong nhà trường.

  • Về con người:

Tạo mọi điều kiện để phát triển tối đa năng lực của mỗi cá nhân tại Vic Group. Tạo điều kiện tốt nhất để mỗi cá nhân được học tập và tích lũy kiến thức cũng như kinh nghiệm làm việc. Mở rộng mạng lưới liên kết chặt chẽ với các chuyên gia đầu ngành giáo dục.

  • Về tài chính:

Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả; nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo phát triển liên tục, ổn định, vững chắc. Cân đối hài hòa giữa nguồn vốn tự có và đòn bẩy tài chính để phát triển sát với tình hình thực tế thị trường.