Organizational structure and operation direction

Vic Group đã xây dựng một hệ thống đội ngũ lãnh đạo và nhân viên chuyên nghiệp hóa, gồm nhiều thành viên đã có kinh nghiệm lâu năm trong ngành Giáo dục – Tài chính – Xây dựng. Mô hình vận hành hoạt động công ty được bố trí theo chiều ngang, làm gia tăng sự thuận tiện trong việc vận hành và sự phối hợp thống nhất giữa các bộ phận trong công ty.

 1. Cơ cấu tổ chức

ảnh sơ đồ công ty

2. Cơ chế hoạt động

Cơ cấu tổ chức của Vic Group được bố trí theo mô hình chiến lược do HĐQT đề ra với phương châm “Tri thức – Sáng tạo – Hiệu quả”, Vic Group chú trọng vào chuyên môn hóa và sự phối hợp chặt chẽ giữa các trung tâm chức năng và phòng ban hỗ trợ.

Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty chúng tôi gồm:

 • Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Victoria Group.

 • Hội đồng quản trị (HĐQT):

Là cơ quan quản lý của Vic Group, có toàn quyền nhân danh Vic Group để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

 • Ban Kiểm Soát:

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong khi chép sổ kế toán và báo cáo tài chính.

Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động; tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình các báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHĐCĐ.

 • Hội đồng Giám đốc: 

Hội đồng Giám đốc gồm 03 thành viên gồm: Tổng Giám đốc, Giám đốc Kỹ thuật và Giám đốc Tài chính.

Tổng giám đốc đứng đầu ban Giám đốc Công ty, là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát, chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao…

Giám đốc Kỹ thuật và Giám đốc Tài chính có trách nhiệm điều hành các phòng ban trực thuộc, chịu sự giám sát của Tổng Giám đốc.

 • Các phòng ban trực thuộc:
 • Phòng Thiết kế – ứng dụng công nghệ xây dựng:

– Tư vấn thiết kế, giám sát thi công công trình;

– Khai thác và sử dụng hiệu quả vật tư, máy móc, điều phối và mua sắm các trang thiết bị, vật tư cho hoạt động phát triển giáo dục của Vic Group;

– Lên kế hoạch, tổ chức điều hành thực hiện các kế hoạch, dự án đầu tư, kinh doanh theo dõi tiến độ công việc của Vic Group.

 • Phòng Truyền thông:

– Gồm PR truyền thông và Web/SEO

– Là cơ quan truyền thông cho hoạt động phát triển giáo dục của công ty

– Tư vấn lập kế hoạch khuyếch trương sản phẩm và xây dựng thương hiệu Giáo dục Vic Group.

– Xây dựng, tổ chức chương trình, mời tài trợ sự kiện truyền thông Giáo dục, thu hút sự quan tâm của báo chí.

 • Phòng Đầu tư & phát triển hạ tầng giáo dục:

– Gồm phát triển chương trình Giáo dục Mầm non, Giáo dục Phổ thông (TH, THCS, THPT) và Giáo dục Kỹ năng.

– Phối hợp với bộ phận Nhập khẩu và đào tạo các chương trình Tiếng Anh để xây dựng chương trình giáo dục mới.

 • Phòng Khách hàng và phát triển dự án

– Phân tích và dự báo các vấn đề liên quan tới công tác chăm sóc khách hàng

– Triển khai, đề xuất xây dựng các dự án và trình lên Ban giám đốc

– Hỗ trợ tư vấn chương trình, tư vấn tuyển sinh khi được yêu cầu

– Quan hệ ngoại giao với các đối tác để tìm kiếm khách hàng, tổ chức xây dựng đơn giá, định mức các chương trình giáo dục.

 • Phòng Hợp tác & đào tạo Quốc tế:

Gồm Nhập khẩu và đào tạo các chương trình Tiếng Anh, tư vấn du học và liên kết với các đối tác nước ngoài.

 • Phòng Hành chính nhân sự

– Tổ chức quản lý, tuyển dụng nhân sự.

– Điều hành các công việc hành chính văn phòng tại trụ sở Công ty.

 • Phòng Tài chính

– Gồm các ban: Tài chính, Kế toán và Thuế.

– Là đơn vị tham mưu cho lãnh đạo trong công tác quản lý Tài chính – Kế toán của Vic Group. Có trách nhiệm đảm bảo theo đúng pháp luật và mục tiêu kinh doanh; xây dựng kế hoạch tài chính; tổng hợp kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển phù hợp với chiến lược phát triển của Vic Group trong từng thời kỳ…

– Giúp Ban giám đốc về công tác tài chính, kế toán. Giám sát công tác tài chính – Kế toán của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc.

– Tham mưu cho Tổng Giám đốc về hoạch định chiến lược tài chính ngắn hạn và dài hạn; hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài hạn; tổng hợp đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại Vic Group, chúng tôi luôn đặt niềm tin vào mỗi nhân sự của mình. Vic group luôn mong muốn mỗi thành viên của Công ty là một bộ phận không thể tách rời. Họ luôn có cơ hội để phát triển và thành công vì Vic Group luôn có những định hướng phát triển mới phù hợp với họ. Thành công sẽ được ghi nhận cho chính những thành viên xuất sắc của Vic Group – những người làm nên sức mạnh của Vic Group ngày nay.