Thông báo tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh năm học 2018 – 2019

Để đáp ứng sự phát triển về số lượng học sinh, phát triển nhân lực cho năm học 2018 – 2019, Hệ thống giáo dục Victoria Group thông báo tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh (làm việc tại Victoria Academy Hải Phòng) với kế hoạch và nội dung cụ thể như sau:

thông báo tuyển dụng giáo viên Victoria Academy (1)-1

thông báo tuyển dụng giáo viên Victoria Academy (1)-2

Sản Phẩm Liên Quan